Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Predaj a prevod bytov

VEK STAVBY BYTOVÉHO DOMU

 

Potvrdenie o veku stavby bytového domu vydáva Oddelenie predaja a prevodu bytov.

 

P O K Y N Y   P R E   N O V É H O   V L A S T N Í K A   B Y T U

pred uzatvorením Zmluvy o výkone správy, platné od 01.04.2018

 

Pri prevode bytu, resp. nebytového priestoru, medzi  bývalým  a  novým  vlastníkom,  má  nový vlastník povinnosť uzavrieť Zmluvu o výkone správy so správcom Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o., a to bezodkladne od vydania Rozhodnutia o povolení vkladu Okresným úradom Hlohovec, Katastrálnym odborom (zväčša do 30 dní od podania návrhu na vklad), ak bytový dom, v ktorom sa predmetný byt, resp. nebytový priestor nachádza, spravuje Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o.

 

Číslo dverí 5 - Oddelenie Predaja bytov - p. Bc. Anna SOJKOVÁ

Kontakt: Tel. č. 033/38 11 504, e-mail: anna.sojkova@bhhc.sk

K príprave novej Zmluvy o výkone správy je potrebné:

 • Priniesť kúpnu, resp. darovaciu alebo zámennú zmluvu (prípadne poslať mailom spolu s telefónnymi číslami oboch strán).
 • V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedičstvom je potrebné priniesť Rozhodnutie o dedičstve od notára s vyznačenou právoplatnosťou.
 • Podmienkou prepisu bytu, resp. nebytového priestoru JE ZMENA VLASTNÍCTVA ZAPÍSANÁ V LISTE VLASTNÍCTVA príslušného bytového domu (samotný dokument listu vlastníctva nie je potrebné predkladať).
 • Po kontrole vecnej správnosti požadovaných dokumentov bude približne do 7 dní vypracovaná zmluva a dohodnutý termín podpisu zmluvy (za splnenia ďalších prípadných podmienok). Zmluvu o výkone správy podpisujú všetci vlastníci, ktorí sú zapísaní v liste vlastníctva.
 • V zmysle aktuálneho Cenníka služieb je nový vlastník bytu, resp. nebytového priestoru pred podpisom zmluvy povinný uhradiť do pokladne správcu (okienko pri vstupe do budovy) poplatok vo výške 15,– € za administratívnu zmenu vlastníka.

V bytových domoch, ktoré čerpali úver zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) je podmienkou pristúpenia k Zmluve o výkone správy predloženie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra (ďalej len NCr) záložných práv o zmene v osobe záložného dlžníka.

 

V prípade zmeny vlastníctva v bytových domoch s úverom ŠFRB je pred podpisom Zmluvy o výkone správy tiež nevyhnutné:

 • Prepis záložného práva v NCr, teda vykonanie zmeny u príslušného notára, ktorý ho registroval.
 • Zmena v NCr je spoplatnená sumou podľa aktuálneho cenníka notariátu (cca 33,- €). Tento poplatok hradí vlastník priamo na notariáte. V prípade, ak byt, resp. nebytový priestor je v spoluvlastníctve viacerých osôb, je potrebné, aby prišli títo spoluvlastníci na notariát spolu (nie osobitne), inak bude poplatok za zmenu v NCr platiť každý z nich.
 • Notariát vyžaduje predložiť ORIGINÁL Rozhodnutia Okresného úradu Hlohovec Katastrálneho odboru (Rozhodnutie o povolení vkladu), v prípade dedičstva rozhodnutie o dedičstve a občiansky preukaz.
 • Po zápise vydá notár Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis vlastník odovzdá pri podpise Zmluvy o výkone správy u správcu, druhý rovnopis zostáva vlastníkovi.
 • Kópiu Potvrdenia o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv je povinný správca zaslať poskytovateľovi úveru - Štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

 

Číslo dverí 7 - Odpočty bytových vodomerov - p. Emilie DUCHOŇOVÁ

Kontakt: Tel. č. 033/79 89 425, e-mail: emilie.duchonova@bhhc.sk

Ku dňu podpisu Zmluvy o výkone správy je potrebné:

 • Odpísať   stavy   a   čísla   všetkých   bytových   vodomerov   teplej  a  studenej  vody (ďalej  len  TÚV + SV),  ktoré  sa  v  danom byte nachádzajú.

Stav meračov musí byť skutočný a presný,  t.  j.  všetky  čísla na merači (5 čiernych + 3 červené čísla, prípadne kolieska písané sprava doľava). V prípade, že  chýba  merač  SV,  bude  poskytnutá  informácia o postupe pre namontovanie.

 • Dostaviť  sa  spolu  s  bývalým  vlastníkom   na   podpis   Prehlásenia   o stave vodomerov. V prípade, že bývalý  vlastník  zomrel,  prehlásenie  podpisuje  dedič  (aspoň   jeden  z  dedičov),   alebo  osoba,   ktorá disponuje splnomocnením v mene nového vlastníka konať pri podpise zmluvy.
 • Bez   podpísania   prehlásenia  o  stave  vodomerov nebude možné pristúpiť k podpisu Zmluvy o výkone správy novým vlastníkom.
 • Nahlásiť  novú  adresu   bývalého   vlastníka   bytu a tiež číslo účtu  (potrebné   pre  zaslanie  vyúčtovania   nákladov  za dodávané služby za obdobie do ukončenia Zmluvy o výkone správy a zaslanie prípadného preplatku).
 • Odpočty pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN - merače na vykurovacích telesách) nie je potrebné odpisovať, údaje z nich sú sťahované automaticky na diaľku, a to  firmou, ktorá robí vyúčtovanie tepla na vykurovanie.
 • Nahlásiť telefonický kontakt  nového vlastníka pre prípad neprítomnosti pri odpočte vodomerov.

 

Dokumenty a oznamy pre vlastníkov bytov:
 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


1889368

Úvodná stránka