Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

Predaj a prevod bytov

VEK STAVBY BYTOVÉHO DOMU

 

Potvrdenie o veku stavby bytového domu vydáva Oddelenie predaja a prevodu bytov.

 

P O K Y N Y   P R E   N O V É H O   V L A S T N Í K A   B Y T U

pred uzatvorením Zmluvy o výkone správy

 

Pri prevode bytu, resp. nebytového priestoru, medzi  bývalým  a  novým  vlastníkom,  má  nový vlastník povinnosť uzavrieť Zmluvu o výkone správy so správcom Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o., a to bezodkladne od obdržania Rozhodnutia o povolení vkladu, vydaným Okresným úradom Hlohovec, Katastrálny odbor, ak bytový dom, v ktorom je predmetný byt/nebytový priestor spravuje Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o.

 

Číslo dverí 5 - Predaj bytov - p. SOJKOVÁ (tel. č. 033/38 11 504)

K príprave novej Zmluvy o výkone správy je potrebné:

 • Priniesť Rozhodnutie o povolení vkladu a kúpnu, resp. darovaciu alebo zámennú zmluvu.
 • V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedičstvom je potrebné priniesť originál ROZHODNUTIA O DEDIČSTVE s vyznačenou právoplatnosťou.
 • Na základe uvedených dokumentov bude približne do 7 dní vypracovaná zmluva a bude dohodnutý termín podpisu zmluvy. Zmluvu o výkone správy podpisujú všetci vlastníci uvedení v zmluve, resp. na liste vlastníctva.
 • V zmysle aktuálneho Cenníka služieb je nový vlastník bytu, resp. nebytového priestoru pred podpisom zmluvy povinný uhradiť do pokladne BH (okienko pri vstupe do budovy) administratívny poplatok vo výške 12,– € za zmenu vlastníka.
 • V bytových domoch, ktoré čerpali úver zo ŠFRB je podmienkou pristúpenia k Zmluve o výkone správy predloženie potvrdenia z Notárskeho centrálneho registra (ďalej len NCr) záložných práv o zmene v osobe záložného dlžníka.

 

Číslo dverí 18 - Referát pre rozvoj bývania - p. ĎURIŠOVÁ (tel. č. 033/79 89 419)

Pred podpisom Zmluvy o výkone správy je potrebné:

 • V bytových domoch s úverom zo ŠFRB je potrebný prepis záložného práva v NCr.
 • Vlastník obdrží posledné zaevidované číslo NCRzp daného bytového domu. Následne je povinný vykonať zmenu u príslušného notára, ktorý ho registroval. Zmena v NCr je spoplatnená sumou cca 30,- €. Tento poplatok hradí vlastník priamo na notariáte. V prípade, ak byt, resp. nebytový priestor je v spoluvlastníctve viacerých osôb, je potrebné aby prišli títo spoluvlastníci na notariát spolu (nie osobitne), inak bude poplatok za zmenu v NCr platiť každý z nich.
 • Notariát vyžaduje predložiť ORIGINÁL Rozhodnutia Okresného úradu Hlohovec Katastrálneho odboru, v prípade dedičstva rozhodnutie o dedičstve.
 • Po zápise vydá notár Potvrdenie o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis vlastník odovzdá p. Sojkovej – kancelária - Predaj bytov, kde zároveň pristúpi k podpisu Zmluvy o výkone správy.
 • Kópiu Potvrdenia o registrácii v Notárskom centrálnom registri záložných práv je povinný správca zaslať poskytovateľovi úveru - Štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

 

Číslo dverí 7 - Odpočty bytových vodomerov - p. DUCHOŇOVÁ (tel. č. 033/79 89 425)

Ku dňu podpisu Zmluvy o výkone správy je potrebné:

 • Odpísať   stavy   a   čísla   všetkých   bytových   vodomerov   teplej  a  studenej  vody (ďalej  len  TÚV + SV),  ktoré  sa  v  danom byte nachádzajú.

Stav meračov musí byť skutočný a presný,  t.  j.  všetky  čísla na vodomere (5 čiernych + 3 červené čísla, prípadne kolieska písané sprava doľava). V prípade, že  chýba  merač  SV,  bude  poskytnutá  informácia o postupe pre namontovanie.

 • Dostaviť  sa  spolu  s  bývalým  vlastníkom   na   podpis   Prehlásenia   o stave vodomerov. V prípade, že bývalý  vlastník  zomrel,  prehlásenie  podpisuje  dedič  (aspoň   jeden  z  dedičov),   alebo  osoba,   ktorá disponuje splnomocnením v mene nového vlastníka konať pri podpise zmluvy.
 • Bez   podpísania   prehlásenia  o  stave  vodomerov nebude možné pristúpiť k podpisu Zmluvy o výkone správy novým vlastníkom.
 • Nahlásiť  novú  adresu   bývalého   vlastníka   bytu   (potrebné   pre  zaslanie  vyúčtovania   nákladov  za dodávané služby za obdobie do ukončenia Zmluvy o výkone správy).
 • Nahlásiť telefonický kontakt  nového vlastníka pre prípad neprítomnosti pri odpočte vodomerov.

 

Dokumenty a oznamy pre vlastníkov bytov:
 


 
Žiadosť o výmaz vecného bremena v prospech mesta HC
 Ziadost_o_ vymaz_vecneho_bremena_v_prospech_mesta_HC.pdf (31.8 kB) (31.8 kB)

 
Žiadosť o výmaz vecného bremena v prospech mesta HC
 Ziadost_o_ vymaz_vecneho_bremena_v_prospech_mesta_HC.doc (25 kB) (25 kB)

 
Žiadosť o výmaz záložného práva v prospech mesta HC
 Ziadost_o_vymaz_zalozneho_prava_v_prospech_mesta_HC.pdf (31.9 kB) (31.9 kB)

 
Žiadosť o výmaz záložného práva v prospech mesta HC
 Ziadost_o_vymaz_zalozneho_prava_v_prospech_mesta_HC.doc (25 kB) (25 kB)

 
Ako sa hlasuje
 Ako_sa_hlasuje.pdf (36.7 kB) (36.7 kB)

 
Desatoro vlastníka bytu
 Desatoro_vlastnika_bytu.pdf (23.7 kB) (23.7 kB)

 
Domova schôdza má slabé pravidlá
 Domova_schodza_ma_slabe_pravidla.pdf (30.1 kB) (30.1 kB)

 
Vlastnik si nemôže robiť čo chce
 Vlastnik_si_nemoze_robit_co_chce.pdf (34 kB) (34 kB)

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


1074982

Úvodná stránka